Privacystatement Apitherapie Webshop

De apitherapie webshop (website: https://www.apitherapie-webshop.nl) is onderdeel van Coöperatie Bee united U.A. Coöperatie Bee United U. A. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris

Kim Vaessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Coöperatie Bee united U.A. Zij is te bereiken via kim@bee-healthy-apitherapie.nl.

Verdere contactgegevens:
Bereklauwstraat 16
5993 GE Maasbree (bezoek enkel op afspraak)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatie Bee United U. A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten besteld en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben en verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kim@bee-healthy-apitherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coöperatie Bee United U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het toesturen van gevraagde producten en materialen
– Het bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Coöperatie Bee United U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coöperatie Bee United U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
We bewaren uw persoonlijke gegevens 2 jaar, of zolang dat u bezig bent met de (e)cursus. Na die periode worden uw persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, IBAN rekeningnummer, etc.) uit onze database gewist.
E-mailadressen gebruiken we voor onze digitale nieuwsbrief als u daarvoor bent aangemeld. Als u niet bent aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres alleen gebruikt als er iets verkeerd gaat met de betaling of verzending.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coöperatie Bee United U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coöperatie Bee United U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De database is gedeeltelijk opgeslagen in persoonlijke beheer en gedeeltelijk gehost op de website via Antagonist. Websitebeheer vindt plaats door onszelf. De betaalgegevens worden verwerkt door Kim Vaessen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coöperatie Bee United U.A. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken meer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coöperatie Bee United U.A. en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kim@bee-healthy-apitherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Mogelijkheid tot indienen van klachten

Coöperatie Bee United U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coöperatie Bee United U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via kim@bee-healthy-apitherapie.nl.

[]